اولين و اصلي ترين وظيفه ديگ هاي بخار، توليد بخار است. در بعضي از صنايع كه 40 تا 60 درصد انرژي در بويلرها براي توليد بخار بكار ميرود، استفادة بهينه و تعميرات منظم ديگ بخار صرفه جوئي انرژي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت.

يكي ديگر از محلهاي تلف شدن انرژي، نشتي هاي بخار است كه 3 تا 5 درصد بخار توليدي خواهد بود. خرابي و از بين رفتن عايق ها ميتواند موجب 5 تا 10 درصد تلفات بخار بشود. خصوصاً وقتي كه بر اثر نشتي بخار عايق ها خيس شده و اثر خود را از دست بدهند. تميز نبودن توربين و مبدل هاي حرارتي نيز ميتواند تا 25 درصد از انرژي حرارتي بخار را تلف نمايد.

در سيستم هاي توليد بخار، وقتي كه راجع به دستورالعمل تعميرات و سيستم هاي بخار 87 بهره برداري بحث ميشود، بسياري از مباحث همپوشاني دارند.

تله بخار

در اين اینجا، همان موضوع در ارتباط با خوردگي تله هاي بخار مطرح مي شود كه يك مشكل خاص در سيستم هاي بخاراست. صرف نظر از استفاده بخار در تعداد زيادي از فرآيندهاي صنعتي و توليد الكتريسيته، بخار همچنين براي گرداندن پمپ ها، كمپرسورها و جلوگيري از يخ زدگي تجهيزات در زمستان به كار ميرود. بهره برداري از سيستم هاي بخار بسيار پيچيده است، چون توليد، توزيع، بازيافت و كاربرد آن در چند مرحله مختلف انجام مي پذيرد.

کارایی دیگ بخار

پنج قاعده كلي وجود دارد كه به منظور به حداكثر رسيدن كارآيي توليد بخار بايد رعايت شود. اين قواعد عبارتند از:

بهره وري انرژی در ديگ هاي بخار سيستم هاي پايش بخار ( مثلاً سيستم نشان دهنده درجه حرارت بخار در لوله هاي فرآيند) بارها باز و بسته ميشوند كه اغلب نيز به جهت رفع يك مشكل كوچك همچون تعمير يا تعويض تله بخاري كه كار نميكند، ميباشد. بسياري از نشتيها، مسدود شدن مسير و خراب شدن تجهيزات، نتيجه طراحي نامناسب ميباشد.

با طراحي مناسب سيستم عايقكاري و تعميرات خوب ميتوان از تلفات حرارتي جلوگيري نمود. چون در سيستم هاي بخار بخش هاي زيادي وجود دارند كه ممكن است دچار مشكل شوند، لذا تفكيك اين مشكلات و دسته بندي آنها در گروه های مشترك، كمك خوبي به بهره برداري مناسب خواهد نمود

دستورالعمل عمومي بهره برداری از دیگ

با بكارگيري روش هاي تجزيه و تحليل فرآيند و تكنيك هاي پيشرفته كنترل ميتوان مصرف انرژي مجموعه را به حداقل رسانيد. بسياري از سيستم هاي بخار از پيشگرمكن ها براي گرم كردن آب تغذيه استفاده مي كنند. بهره برداري بهينه از پيش گرمكن ها صرفه جوئي انرژي به دنبال خواهد داشت. تنظيم كنترل هاي سيستم بايد با ديدگاه صرفه جوئي انرژي انجام گيرد

 1. استفاده از سيستم هاي نامناسب خلاءباعث افزايش مصرف بخار خواهد شد و هرگونه نشتي موجود بايد تعمير و بر طرف شود.
 2. كليه بخش هاي سيستم بايد داراي چك ليست و دستورالعمل استاندارد بهره برداري باشند و بر اساس اين دستورالعمل و چك ليست بايد تله هاي بخار و تجهيزات پايش اضافي از مسير و مدار خارج شوند، چون هر يك از آنها مقداري بخار مصرف مي كنند.
 3. هر مولد بخار را بايد بر اساس مشخصات فني و ضرايب كارآيي مربوط به خود بكار گرفت. به اين ترتيب در زمان هايي كه تقاضاي مصرف بخار زياد است، در ابتدا ديگ هاي بخار با كارآيي بيشتري تحت بار قرار ميگيرند و مصرف انرژي به حداقل خواهد رسيد. همچنين در جاهايي كه امكان انتخاب و جابجايي ديگ هاي بخار وجود دارد، ابتدا بايد از ديگ هاي كارآتر استفاده نمود.
  تنظيمات ميزان و راهنماي مصرف بخار در تمامي تجهيزات و براي همة بخش هاي اصلي بايد تهيه شود و اين تنظيمات بايستي بطور منظم با توجه به تغييرات فرآيندي مورد بازنگري قرار گيرد تا بخار اضافي وارد سيستم نشده و مصرف بخار متناسب با بار سيستم باشد.
 4. سيستم هاي بخار بايد بطور مداوم و منظم مورد بازرسي قرار گيرد تا خطوط لوله بخاري كه به ندرت مورد استفاده قرار ميگيرد و امكان حذف آنها وجود دارد، از مسير بخار حذف گردد. تنظيمات سيستم بايد بر اساس احتياجات و نياز فرآيند انجام پذيرد. اگر اين تنظيمات اتوماتيك نيستند، دستورالعمل هاي مربوطه بايد كاملاً شفاف و روشن باشند تا كاربران بسادگي از عهده تنظيم سيستم برآيند.
 5. سيستم هاي پايش بخار بايد بطور مطلق به حداقل تعداد لازم برسد، چون هر چه تعداد اين تجهيزات بيشتر باشد، موجب كاهش كارآيي سيستم خواهد شد و بخشي از بخار را به مصرف ميرساند. حتي ميتوان به فكر سيستم هاي جايگزين همچون سيستم هاي پايش از راه دور الكتريكي بود. البته لازم است تا هزينه هاي مربوطه نيز مورد محاسبه قرار گيرد.
 6. سيستم هاي توزيع بخار و بخار كندانس بايد بگونه اي طراحي شود كه خوردگي در لوله ها به حداقل رسيده و سيستم پالايش بتواند بطور مناسب و كارآ عمل كند.
 7. بهره وري انرژي در ديگ هاي بخار : سيستم هاي بخار بايد به نشان گرهاي ميزان بخار مجهز باشند تا بتوان تعادل بخار توليدي و مصرفي در بخش هاي مختلف فرآيند را مورد محاسبه قرار داد.
  سبد خرید

  ورود