اسکیمر

اسکیمر چیست؟

اسکیمر چیست؟ اسکیمر یکی از راهکارها جهت جمع آوری اجسام کوچک شناور (مانند برگ گیاهان)، حشرات مرده، ذرات چربی بدن شناگران(مانند روغن و کرم ضد آفتاب) و در مجموع زباله یا هر جسم شناوری که به لحاظ جرم آن، قادر به رسیدن به کف استخر نیستند، می‌باشد. مکان استقرار اسکیمر،...

تاسیسات دماکده

ورود